"Дархан Сэлэнгийн Цахилгаан Түгээх Сүлжээ" Хувьцаат Компани

Зөвлөмж мэдээлэл
1 Цахилгаан эрчим хүчний гэрээ хийх талаар зөвлөмж мэдээлэл өгөх
2 Тоолуурын заалт агшин зуураар харах зөвлөмж, мэдээлэл өгөх
Үйлчилгээ
1 Цахилгаан эрчим хүчний төлбөр тооцооны лавлагаа өгөх
2 Өргөдөл,гомдол,хүсэлт хүлээн авах
3 Шинэ холболтын талаар зөвлөмж өгөх, хүсэлт хүлээн авах
4 Техникийн нөхцөл авах талаар зөвлөмж өгөх, хүсэлт хүлээн авах
5 Төлбөрийн өртэй хэрэглэгчтэй “Авлага хэсэгчлэн барагдуулах гэрээ” байгуулах
6 Хэрэглэгчидээс дуудлага хүлээн авах,