Улсын бүртгэлийн хэлтэс

Иргэний улсын бүртгэл
1 Төрсний бүртгэл
2 Үрчилсний бүртгэл
3 Эцэг тогтоосны бүртгэл
4 Овог, эцэг /эх/-ийн нэр, нэр өөрчилсний бүртгэл
5 Гэрлэсний бүртгэл
6 Гэрлэлт цуцлуулсны бүртгэл
7 Гэрлэлт сэргээсний бүртгэл
8 Нас барсны бүртгэл
9 Шилжилт хөдөлгөөний бүртгэл
10 Гэрчилгээний дахин олголт
Иргэний улсын бүртгэл 2
1 Иргэний шинэчилсэн бүртгэл
2 ИГБББ-ийн лавлагаа
3 Иргэний үнэмлэхний дахин олголт