Газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын газар

Газрын удирдлагын хэлтэс
1 Одоо эзэмшиж байгаа газраа өмчилж авах
2 Газар өмчилж авч байгаагүй тодорхойлт авах
3 Байшингийн план зураг авах
4 Газар эзэмшигч, ашиглагч, өмчлөгч кадастрын зураг авах
5 Эзэмшиж буй газраа барьцаанд бүртгүүлэх
6 Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрээ, гэрчилгээг шинэчлэх, кадастрын мэдээллийн санд бүртгүүлэх
7 Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрээ, гэрчилгээг хаяж үрэгдүүлсэн тохиолдолд нөхөн авах
8 Магадлан хэмжилт хийлгэх
9 Газрын төлбөрийн тооцоо нийлэх
Барилга хот байгуулалтын хэлтэс
1 Барилга, байгууламжийн ажил эхлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл олгох
2 Барилга, байгууламжийг байнгын ашиглалтад өгөх
3 Барилгын тусгай зөвшөөрөл шинээр авах
4 Барилгын тусгай зөвшөөрөл сунгах, нэмэлт ажлын төрөл авах
Төлбөр төлөх дансны мэдээлэл
1 Төлбөр хураамжийн хэмжээ
2 Төлбөр хураамжийг төвлөрүүлж буй банк, дансны дугаар