Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний газар

Хөдөлмөр эрхлэлтийн чиглэлээр
1 Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр
2 Ахмадын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр
3 Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр
4 Малчдын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр
5 Ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөр
6 Хөдөлмөрт бэлтгэх, хөдөлмөр эрхлэлтийн ур чадвар олгох хөтөлбөр
Халамж, үйлчилгээ
1 Тэтгэвэр
2 Нөхцөлт мөнгөн тэтгэмж
3 Цалинтай ээж
4 Алдар цуутай ахмадын хөнгөлөлт
5 Хүнсний эрхийн бичгийн үйлчилгээ
6 Насны хишиг
7 Өрх толгойлсон эцэг, эхийн тэтгэмж
8 Жирэмсэн эхийн тэтгэмж
9 Алдарт Эхийн I, II одонгийн мөнгө