Мэргэжлийн хяналтын газар

Үйлчилгээ
1 Эрсдлийн үнэлгээ хийх
2 Хэрэглэгчийн хяналтын хуудас сурталчилах
3 Бүтээгдэхүүн бараа үйлчилгээний чанар аюулгүй байдалтай холбоотой сэрэмжлүүлэг, зөвлөмж өгөх