НОТАРИАТ

Үйлчилгээ
1 Хууль зүйн зөвлөгөө, мэдээлэл өгөх
2 Гэрээ, хэлцэл, хуулийн этгээд үүсгэн байгуулах баримт бичиг гэрчлэх
3 Гэрээслэл
4 Итгэмжлэл
5 Өвлөх эрхийн гэрчилгээ олгох, өвлөгдөх эд хөрөнгийг хамгаалах
6 Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлтэй холбогдох баримт бичиг
7 Баримт бичгийн хуулбар, орчуулсан баримт бичиг
8 Баримт бичигт зурсан гарын үсгийн үнэн зөв /өргөдөл, хүсэлт, зөвшөөрөл/
9 Нотариатчийн мэдэгдэх хуудас