Нийгмийн даатгалын хэлтэс

Үйлчилгээ
1 Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах
2 Нийгмийн даатгалын дэвтэр баталгаажуулах
3 Нийгмийн даатгалын аппликейшнийг сурталчлах
Мэдээлэл зөвлөгөө өгөх
1 Тэтгэвэрийн даатгалын талаар мэдээлэл,зөвлөгөө өгөх
2 Тэтгэмжийн даатгалын талаар мэдээлэл , зөвлөгөө өгөх
3 Ажилгүйдлийн даатгалын талаар мэдээлэл, зөвлөгөө өгөх