Эрүүл мэндийн газар

Эрүүл мэндийн зөвлөгөө мэдээлэл
1 Өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх мэдээлэл
2 Сургалт, сурталчилгаа хүргэх
3 Өрх, сумын эрүүл мэндийн төвүүдэд үзүүлж буй тусламж үйлчилгээний мэдээлэл өгөх
4 Даралт үзэх
5 Өндөр жин үзэх
6 Биеийн жингийн индекс тодорхойлох
7 Сахар тодорхойлох /шаардлагатай тохиолдолд/
Лавлах үйлчилгээ
1 ЭМБ-уудын утасны жагсаалт, лавлагаа
2 Хөнгөлөлттэй эм олголтын талаар мэдээлэл
3 Сувилалын эрхийн бичиг олгох, мэдээллийн үйлчилгээ
4 Зохистой хооллолт зөвлөгөө
5 Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн дэвтрийн зөвлөмж
6 Архи тамхинаас татгалзах зөвлөгөө
7 Иргэдийн эрүүл мэндийн байгууллагатай холбоотой мэдээллийг дамжуулах, хариу өгөх